Smlouva o pronájmu

Smlouva o zapůjčení vozidla Taxi

 

·         Smlouva o nájmu motorového vozidla uzavřena ve smyslu § 663 a násl. Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvní mi stranami, kterými jsou

Firma Gregor Lenešice, s.r.o.

se sídlem Třebízského 467 Lenešice 43923

IČO:  05037077

a

Fyzická osoba Jméno :

Trvale bytem:

Ič:

Dat. Nar.:

 

Takto:

I.             Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je pronájem majetku pronajímatele nájemci.

1.2 Pronajímatel je mimo jiné vlastníkem motorového vozidla: viz Určení vozidla -předávací protokol (dále jen „vozidlo“).

1.3 Pronajímatel přenechává touto smlouvou vozidlo do nájmu a nájemci a nájemce vozidlo do nájmu příjímá ,a to za podmínek uvedených v této smlouvě.,

Určení vozidla – předávací : ……………….. , RZ: ………………..  VIN: ……………………….

Palivo BA-LPG , motor .: Typ:…………….. ,v.č.:

Vozidlo je vybaveno výbavou: lékárna , Trojúhelník  , sada náhradních žárovek , reflexní vesta. Vozidlo je vybaveno doklady: osvědčení o registraci vozidla, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, svítilnou taxi, taxametrem a tiskárnou Torola MPT 5 v.č: 1361/2017

Ke dni předání má vozidlo platnou technickou prohlídku .Stav kilometru ……….. KM, výměna oleje dle servisních záznamu.

Vozidlo svým stavem a vybavením odpovídá podmínkám provozu na pozemních komunikacích dle platných právních norem. Vozidlo je v dobrem technickém stav. vozidlo je bez zjevných závad.

II. Doba nájmu-doba trvání smlouvy

Doba trvání smlouvy je na dobu určenou maximálně měsíc od podpisu poté se smlouva může obnovit.

Půjčeni od ……………………………………… do ………………………………………

III. Výše nájmu

Výše nájmu se řídí dle platného ceníku a tarifů na http://taxi-gregor.cz  . Nájem se platí vždy předem.

 

IV.Stanoviště k předaní a převzetí vozidla

Předaní vozidla na adrese Třebízského 467 Lenešice . Převzetí vozidla na stejné adrese neurčí-li pronajímatel jinak.

podmínky nájemní smlouvy

1.Předmět nájemní smlouvy

Gregor Lenešice s.r.o.. (dále jen „pronajímatel“) a nájemce uzavírají dle ustanovení § 663 násl.Občanského zákoníku smlouvou o nájmu motorového vozidla (dále jen „smlouva“). Na základě této smlouvy se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci motorového vozidlo (dále jen „vozidlo“) k dočasnému užívání za úplatu a nájemce se zavazuje tuto úplatu zaplatit.

Předmět nájmu vozidla-předávací protokol , doba trvání této smlouvy , výše nájemného a stanoviště k předaní/převzetí vozidla jsou ujednány na první straně této smlouvy.

2. Výše nájemného a způsob platby

Výše nájemného se řídí platnými ceníky a tarify, které jsou nahlédnutí na http://taxi-gregor.cz .Nájemce je povinen pronajimateli řádně a vaš zaplatit nájemné a všechny s tím souvisící poplatky. Je- li nájem sjednán na dobu delší než jeden měsíc,provádí se účtovaní průběžně každých 7 dnů nájmu splatní předem.

Octne-li se nájemce v prodlení s platnou nájemného, přísluší pronajímateli úrok ve výši 1,% z účtované částky za každý den prodlení.

3. Doba trvání nájmu, předání a vracení vozidla

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a stává se platnou okamžikem  jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nájemní vztah podle této smlouvy končí uplynutím doby , kterou byla smlouva sjednána. Smlouvu lze prodloužit, pokud o to nájemce  pronajímatele požádá nejpozději do 7 dnů před uplynutí doby, na kterou byla smlouva původně sjedná  a pronajímatel toto prodloužení písemně potvrdí.

Nedojde-li k prodloužení smlouvy ve výše uvedeném smyslu, je vracení vozidla nájemce později než v době dohodnuté ve smlouvě považováno za podstatní porušení smlouvy a bude mít jako neoprávněné užíváni cizí věci za následek trestněprávní postih. Nájemce je v takovém případe povinen za obdobi přesahující sjednanou dobu trvání nájmu pronajímatel zaplatit smluvní pokutu minimálně ve výši původního nájemného včetně všech souvisejících poplatků.Dojde-li ke ztrátě nebo poškození vozidla , je nájemce povinen mimo jiné zaplatit penalizační poplatek ve výši sjednaného nájemného do té doby, než nájemce ohlásí pronajímateli ztrátu popřípadě poškození vozidla, nebo se pronajímatel o těchto skutečnostech jinak nedoví.Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, a to na místě-stanovišti a v době sjednané na základě této smlouvy. Veškeré zjištěné vady, připomínky a stížnosti vztahující se k pronajatému vozidlu musí nájemce uplatnit při převzetí vozidla formou záznamu ve smlouvě.Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého  příslušenství a dokumentů na místě-stanovišti a v době sjednaném na základě této smlouvy.Nájemce je povinen vrátit  vozidlo s přihlédnutí k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal. Vozidlo včetně dokladů a klíčů musí převzít pronajímatelem určený pracovník. O převzetí je vždy sepsán předávací protokol. Pokud vozidlo neprojde tímto stanovištěm a není sepsán předávací protokol podepsaný určeným pracovníkem a nájemcem,nepovažuje pronajímatel vozidlo za vrácené se všemi důsledky (nájemné se účtuje dále, všechny případné následně zjištěné škody na vozidle budou účtovány nájemci apod.)

4. Práva povitosti smluvních stran

Předmětní vozidlo může být řízeno pouze nájemcem osobně.Nájemce je povinen vozidlo, užívat výhradně za účelem, pro který je určeno a dodržovat všechny dopravní a jiné platné právní předpisy. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen se způsobem užívaní předmětu nájmu, jakož i technickými předpisy výrobce a zavazuje se předmětem nájmu uživat jen tímto předepsaným, způsobem. Nájemce se rovněž zavazuje používat při provozu předmětu nájmu jen předepsané pohonné hmoty a jiné naplně,dodržovat předepsané huštění pneumatik, předmět nájmu nepřetěžovat a dbát na jeho řádný technický stav.Nájemce se dále zavazuje, že nebude žádným způsobem zasahovat do technického stavu předmětu nájmu nebo tento jakkoli upravovat,doplňovat nebo pozměňovat.V případě porušení tohoto závazku je nájemce povinen nahradit pronajímateli vzniklou škodu.Dále je povinen vozidlo užívat způsobem obvyklým a odpovídajícím normám a předpisům pro daný typ vozidla.Jde především o pravidelném servisní prohlídky vozidla, množství motorového oleje, chladící kapaliny, nahuštění pneumatik,apod.Nájemce je povinen řádně o vozidlo pečovat ve smyslu zabránění vzniku škody,včetně povinností dodržování pronajímatelem stanovených podmínek a doporučení. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži,poškození nebo zásahu třetích osob, které nejsou oprávnění užívat vozidlo.Zejména nesmí nájemce zanechat v zaparkovaném vozidlu klíče a dokumenty a je vždy povinen parkující vozidlo řádně uzavřít.Porušení některé z těchto povinností je požadováno za podstatné porušení povinností ze smlouvy.Pronajímatel doporučuje využívat za účelem parkování parkoviště a garáže, která jsou hlídaná. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, nájemce nesmí:

·         účastnit se předmětným vozidle  motoristickým závodů a soutěžím

·         užívat vozidlo k cestám do zemí mimo Českou Republiku ,ledaže by nyl dočasně udělen souhlas pronajímatele

·         provádět na vozidle změny a úpravy.

Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele umisťovat uvnitř i vně vozidla jakékoliv své zařízení ,nápisy, reklamy apod. Předmět nájmu musí být používán ve stavu čistoty. V opačném případě je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu stanovenou ve výši 1000,–Kč.Nájemce dále nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu,omamných látek,léku nebo jiných látek,které mohou přivodit sníženou  schopnost vnímání reakce.Pronajímatel je oprávněn kdykoliv pronést kontrolu vozidla za účelem zjištění,zda je vozidlo užíváno řádně a v souladu s podmínkami této smlouvy.Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit.Pronajímatel je povinen obstarat na své náklady běžně opravy a údržbu vozidla a nájemce je povinen provedení oprav, údržbu a možnou inspekční prohlídku na vozidle umožnit,jakož i v důsledku výše uvedeného strpět omezení užívat vozidla.Náklady vozidla nájemcem nebo osobami,kterým nájemce umožnit přistup k vozidlu (buď v rozporu s obvyklým užíváním vozidla,nebo porušení povitostí dle této smlouvy).v takovém případě přechází povinnost k uhrazení nákladů na opravu  plném rozsahu na nájemce, a dále odpovídá nájemce v plném rozsahu za škodu,která vznikla v důsledku takového nesprávného užívání vozidla (nadměrné opotřebení nebo poškození vozidla).Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu výskyt veškerých závad,která se během užívání na vozidle projeví a vyžadují opravu.Nesplní-li nájemce bez zbytečného odkladu tuto povinnost, bude pronajímateli odpovídat za škodu,která na základě jeho prodlení v důsledku neoznámení závady vnikla.

5.Odpovědnost za škodu událostí

Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel s oprávněnou pojišťovnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.Havarijní pojištění u vozidla je sjednáno.  Nájemcem odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu vniklou na vozidle a vybavení v době od předání vozidla nájemci do jeho převzetí pronajímatelem. Spoluúčast nájemce na škodě na vozidle je 5% minimálně však 10000 KČ

Odpovědnost nájemce za škodu na vozidle není omezena pro případ, kdy k poškození, dopravní nehodě či odcizení vozidla dojde v důsledku porušení povinností dle této smlouvy (alkohol, nedodržení technický podmínek provozu vozidla.).Pokuty za dopravní přestupky způsobené vozidlem v době trvání smlouvy, a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty nebo krádeže dokladů, klíčů ,nářadí a dalšího vybavení vozidla,hradí vždy nájemce.
Pojištění se nevztahuje na zavazadla a přepravované osoby. Dále na škodu s působenou řidičem s nepozornosti či nepřiměřenou rychlostí .

6.Postup v případě škodní události

V Případě dopravní nehody,odcizení nebo poškození vozidla,část a dále v případě,kdy došlo v důsledku dopravní nehody k oprávnění nebo usmrcení osob(nezávisle na zavinění nájemce) je nájemce vždy povinen přivolat policii za účelem prošetření dopravní nehody.Dále je nájemce povinen zajistit soupis všech účastníku dopravní nehody, jakož i svědků, včetně osobních údajů zúčastněních a dále je povinen, zajistit popis vozidel – účastníku nehody – a zaznamenat jejich SPZ. Je-li vozidlo v důsledku dopravní nehody nepojízdné, je nájemce povinen toto zabezpečit proti dalšímu poškození či odcizeni.Nájemce je povinen oznámit pronajímateli neprodleně, nejpozději do 24 hodin, každou škodní událost na předmětném vozidle (odcizení nebo poškození vozidla ), jakož i dát stanoviště, na kterém se předmětné vozidlo nachází, dále je povinen oznámit pronajímateli následky nehody, spočívající v poranění nebo usmrcení osob.Nájemce je povinen zajistit, aby pronajímatel byly předány veškeré doklady a klíče, patřící k vozidlu. Dále je nájemce povinen okamžité předání protokolu policie „Hlášení nehody a poškození vozidla“.Nájemce je povinen poskytovat policii,pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní událost, popř.v  rámci soudního řízení.Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nárok ze zákonného pojištění, je nájemce povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez odkladu pronajímateli.Při nesplnění těchto povinností bude případný postih uplatněný pojišťovnou vůči pronajímateli vymáhám na nájemci, který tyto povinnosti nesplnil.

 

C)Používání vozidla jako Taxi

Nájemce je oprávněn používat vozidlo jako taxi v případě,kdy zajistí pro tuto činnost a toto vozidlo provozovatele-držitele koncesní listiny taxislužba,stane se zaměstnancem takového držitele ke koncesní listiny nebo je nájemce sám držitelem koncesní listiny taxislužba. Pronajímatel je provozovatelem taxislužby ve vztahu k nájemci a vozidlu dle této smlouvy,zejména ve vztahu k odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků aj.

8)Odstoupení od smlouvy

Užívá-li nájemce vozidlo v provozu se smlouvou,popr. se sjednanými nájemní smlouvy, popr. způsobem, který vznikne pronajimateli škoda,popř.nastane -li hrozba vniku škody značného rozsahu na vozidle, je pronajímatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit. Pronajímatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nájemce neplatí řádně a včas účtování platby. Takže nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy , neplní -li pronajímatel dle této smlouvy. právo pronajímatele na krytí všech pohledávek a nároku vzniklých z této smlouvy tím není dotčeno.

9)Ukončení smluvního vztahu

Tato smlouva Končí :

·         uplynutí doby trvání nájmu

·         písemnou dohodou smluvních stran

·         obstoupení od smlouvy dle podmínek uvedených v této smlouvě

·         v případě, kdy bylo vozidlo zcizeno, totálně zničeno nebo natolik poškozeno,kdy jeho oprava a další pronájem není pro pronajímatele rentabilní.

Ve všech uvedených případech, výjma případu kdy bylo vozidlo zcizeno, je nájemce povinen vrátit vozidlo v den skončení smluvního vztahu a to za podmínek a na místě určeném touto smlouvou.

Právo pronajímatele na krytí všech pohledávek a nároků vzniklých z této smlouvy není dotčeno ukončení smluvního vztahu.

9)Ostatní ustanovení

Nájemce souhlasí s tím, aby údaje z této smlouvy včetně jeho osobních údajů byly zpracovány a uschovány v databázi pronajímatele. Pro případ ,že bude potřebné zajistit krytí pohledávek a nároku vzniklých z této smlouvy nebo zajistit vrácení vozidla drženého v rozporu s touto smlouvou, nájemce souhlasí, aby k tomu byly využity,příp. poskytnuty tyto jeho osobní údaje třetí osobě v rámci platných právních norem.Nájemce je pro případ prodlení s vrácením vozidla pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že pronajímatel ohlásí toto vozidlo jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podá žalobu u příslušného soudu s tím, že důsledky, které pro nájemce mohou z takové skutečnosti vyplynout, nese výlučně nájemce.

10)Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se stává platnou okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.Tato smlouva se uzavírá alespoň ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Strany dojednávají pro případné soudní spory v České Republice věčně a místě příslušný soud.Tato smlouva se řídí českým právem.Stane-li některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné,zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a učinná.v Tomto případě bude neplatné/neúčinné ustanovení nahrazeno smluvními stranami takovým platným/účinným ustanovením, které nejvíce odpovídá hospodářskému smyslu původně zamýšleného záměru.Tato smlouva může být měněna jedině formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy za obě smluvní strany

 

V Lenešicích dne 1.3.2022

 

Podpis nájemce                                   Podpis pronajímatele